จุดเด่นของ Odoo ERP

แนะนำ Odoo ERP, เปรียบเทียบกับ ERP อื่นๆ

Odoo หรือชื่อเดิมคือ OpenERP เป็นระบบ Software ที่ทำงานแบบ Web-Based Application ข้อมูลมีการจัดเก็บอยู่ที่เดียว (Centralize) ระบบงานของฝ่ายงานต่างๆในองค์กร เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน และไม่ตอบโจทย์ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ในปัจุบันองค์กรต่างๆ เน้นความรวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที 


ทั้งนี้ Odoo ERP มีความโดดเด่น ที่แตกต่างจาก ERP อื่นๆในท้องตลาด ทั้ง Local Brand และ Global Brand ดังนี้ 


Opensource ERP อันดับหนึ่งของโลก ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานกว่าสิบปี

Odoo เวอร์ชั่นแรก ออกเมื่อปี 2005 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการออกเวอร์ชั่นใหม่ทุกปี ปัจุบันมีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งในแต่ละเวอร์ชั่น Odoo จะมีการแบ่งย่อยเป็น สอง editon ได้แก่ Community (Opensource) และ Enterprise (Proprietary)  ส่งผลให้ Odoo มีจุดเด่นกว่า ERP Brand อื่นๆ เพราะ เมื่อเทียบกับ ERP ที่เป็น Local Brand แล้ว จะสร้างความมั่นใจให้แก่องค์กรที่ตัดสินใจนำไปใช้ได้มากกว่า เพราะเทคโนโลยี และ ทีมงาน ไม่ได้ผูกติดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ในขณะที่เมื่อเทียบกับ ERP ที่เป็น Global Brand แล้ว ถือว่า Odoo มีต้นทุนการ implement ที่ต่ำกว่า 


ยืดหยุ่นเรื่อง License โดยมีทั้งแบบ Community และ Enterprise Edition

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Odoo แต่ละเวอร์ชั่นมีแบ่งย่อยเป็น สอง Edition คือ Community (Opensource) และ Enterprise (Proprietary) โดยทั้งสอง edition มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

  1. Community Edition จะเปิดให้มีการนำไปใช้โดยไม่มีค่า license 

  2. Enterprise Edition มีค่า license ตามจำนวน User และ Module (รายละเอียดราคา)    

การทำงานทั้งสอง edition มีรากฐานเดียวกัน องค์กรสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นกับ Community ก่อน จากนั้นเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถ upgrade เป็น Enterprise ในภายหลังได้


เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

รูปแบบการใช้งานสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันตลอดทั้งระบบ ทำให้ระยะเวลาการเรียนรู้การใช้งานสั้น เพราะเมื่อคุ้นเคยการใช้งานโมดูลหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้การใช้งานโมดูลอื่นๆได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การแสดงผลบนหน้าจอยังรองรับการแสดงผลแบบหลายภาษา ตาม preference ของผู้ใช้แต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คนหนึ่งเลือกแสดงผลภาษาอังกฤษ ในขณะที่อีกคนกำหนดให้แสดงผลภาษาไทย หรือในกรณีที่องค์กรมีสาขาต่างประเทศ ก็สามารถแสดงผลด้วยภาษานั้นๆ ได้อีกด้วย


มี Module ที่หลากหลาย

องค์กรณ์ที่เลือกใช้ Odoo จะได้รับประโยชน์อีกประการจากการที่ Odoo มีโมเดลธุรกิจแบบ Opensource คือ นอกจากโมดูลมาตรฐานแล้ว องค์กรยังสามารถพัฒนาโมดูลขึ้นเองได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือจัดซื้อโมดูลสำเร็จรูป จาก Marketplace เพื่อประหยัดเวลาในการพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับลูกค้าของ Odooportal นั้น ทางบริษัท Dataroot Asia ได้มีการพัฒนา module เสริมจำนวนมาก เพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจไทย ยกตัวอย่างเช่น

  • ระบบบัญชีตามหลักสรรพากร 

  • ระบบ workflow ในการอนุมัติเอกสารประเภทต่างๆ

  • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า การคิดต้นทุน การบันทึกบัญชี สำหรับการผลิต

  • ระบบบริหารจัดการ บริการหลังการขาย

  • ระบบการคิดค่า sales commission

  • ระบบเช่าซื้อ (Leasing)